انشعاب غیرمجاز آب چیست؟

احتمالا شما هم در همسایگی خود یا در میان اقوام و آشانایان به افرادی برخورد کرده باشید که اقدام به گرفتن انشعاب غیرمجاز از برق عمومی کرده باشند. انشعاب غیرمجاز آب، برق و حتی گاز یکی از جرایم رایج کنونی است که از سوی برخی از شهروندان چندان جدی گرفته نمی‌شود.
استفاده از آب‌های زیرزمینی، بهره‌برداری از آب ‌رودخانه‌ها به وسیله دستگاه‌های پیشرفته، استفاده از آب لوله‌کشی شهری برای مصارف خانگی، همه به کسب مجوز از شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی و اداره تامین و استحال آب نیازمند است و هرگونه استفاده از این منابع بدون کسب مجوز، غیرقانونی بوده و با مجازات همراه خواهد بود.

انشعاب غیرمجاز

مجازات استفاده از انشعاب غیرمجاز

در ﻗﺎﻧون مجازات اﺳﻼﻣﯽ ذﯾل ﻣﺎده ۶۶۰ و در کتاب پنجم –اصلاحی آبان ۸۷– به‌ منظور مجازات و برخورد با استفاده‌کنندگان ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ از اﻧﺷﻌﺎب آب، ﺑرق، ﮔﺎز و شبکه فاضلاب ﻣﻘرر داﺷﺗه اﺳت که «ھرﮐس ﺑدون ﭘرداﺧت ﺣق اﻧﺷﻌﺎب آب و ﻓﺎﺿﻼب،  ﺑرق، ﮔﺎز و ﺗﻠﻔن، ﻣﺑﺎدرت به اﺳﺗﻔﺎده ﻏﯾرﻣﺟﺎز از آب و ﺑرق و ﺗﻠﻔن و ﮔﺎز و ﺷﺑﮑه ﻓﺎﺿﻼب ﻧﻣﺎﯾد، ﻋﻼوه ﺑر ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت وارده، ﺑه ﭘرداﺧت ﺟزای ﻧﻘدی از ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﺑراﺑر ﺧﺳﺎرت وارده ﻣﺣﮑوم ﺧواھد ﺷد. ﭼﻧﺎﻧﭼه ﻣرﺗﮑب از ﻣﺄﻣورﯾن ﺷرﮐت‌ھﺎی ﻣذﮐور ﺑﺎﺷد ﺑه ﺣداﮐﺛر ﻣﺟﺎزات ﻣﺣﮑوم ﺧواھد ﺷد.»

در خرداد سال ۱۳۹۶ قانونی تحت عنوان «قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز آب، برق، تلفن و گاز» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ﺗﺎ ﺑدﯾن وﺳﯾﻠه از ﯾﮏ ﺳو ﻣﺟﺎزات‌ھﺎی ﻣوﺟود در ﻗواﻧﯾن ﭘﯾﺷﯾن ﺑه‌روزرﺳﺎﻧﯽ ﺷده و ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺷراﯾط و اوﺿﺎع و اﺣوال ﮐﻧوﻧﯽ ﮔردد و از ﺳوی دﯾﮕر، ﻗﺎﻧون‌ﮔذار دوﺑﺎره اھﻣﯾت ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺳرﻗت و اﺳﺗﻔﺎده ﻏﯾرﻣﺟﺎز از اﯾن‌ﮔوﻧه اﻣوال دوﻟﺗﯽ را ﻣورد ﺗﺄﮐﯾد ﻗرار دھد.

به موجب ماده ۱ اﯾن ﻗﺎﻧون، ھر ﺷﺧﺻﯽ ﺑدون درﯾﺎﻓت اﻧﺷﻌﺎب ﻗﺎﻧوﻧﯽ آب، ﺑرق، ﮔﺎز، ﺷﺑﮑه ﻓﺎﺿﻼب و اﺷﺗراک ﺧدﻣﺎت ارتباطی و فناوری اطلاعات (مانند خدمات اینترنتی) اقدام به استفاده از این خدمات کند یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر اینکه ملزم است بهای خدمات مصرفی را بپردازد و خسارت وارده را هم جبران نماید، بدین ﺷرح ﺟرﯾﻣه ﺧواھد ﺷد:

  • مصارف خانگی: جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال
  • مصارف غیرخانگی: یک تا دوبرابر بهای خدمات مصرفی
  • در صورت تکرار جرایم، حسب مورد به حداکثر جریمه و قطع انشعاب به مدت سه تا شش ماه مجازات خواهد شد.

برای اطلاعات بیشتر در این خصوص می‌توانید به سایت کانون وکلا مراجعه کنید.

چرا نباید از انشعاب غیرمجاز استفاده کنیم؟

یک زن و چند کودک درحال حمل آب/ خشکسالی
خشکسالی

ﮐﺷور ﻣﺎ ﺳﺎل‌ھﺎﺳت ﺑﺎ ﺑﺣران ﮐم‌آبی دﺳت وﭘﻧﺟه ﻧرم ﻣﯽﮐﻧد. اﯾن ﻣﺳﺋﻠه در ﮐﻧﺎر اﻓزودن ﻗواﻧﯾن ﻣﻘﺎﺑﻠه ﺑﺎ ﮐم‌آﺑﯽ ﻣوﺟب ﺷده ﺗﺎ اﻧﺷﻌﺎﺑﺎت ﻏﯾرﻣﺟﺎز آب روز ﺑه روز اﻓزاﯾش ﯾﺎﺑﻧد و ﺣﺗﯽ ﺳﺧتﮔﯾری ﺑﯾﺷﺗر در ﻗواﻧﯾن ﺑﺎزدارﻧده و ﻣﺟﺎزات‌ھﺎ، ﻧﺗواﻧﺳﺗه اﯾن روﻧد را ﻣﺗوﻗف ﺳﺎزد.

ﻣطﺎﺑق آﻣﺎر ﻣﻧﺗﺷر ﺷده از ﺳوی دوﻟت، ھر اﻧﺷﻌﺎب ﻏﯾرﻣﺟﺎز آب، ﻣﻌﺎدل ۴ انشعاب مجاز آب مصرف می‌کند. همچنین با وجود اﺳﺗﻔﺎده از اﻧﺷﻌﺎب ﻏﯾرﻣﺟﺎز آب ﺷرب ﺷﮭری ﺑرای ﻣﺻﺎرف ﮐﺷﺎورزی، ﺣدود ﺳﯽ درﺻد از آب اﺧﺗﺻﺎص ﯾﺎﻓﺗه به زﻧدﮔﯽ روزﻣره ﺷﮭروﻧدان، ﺑه ﺻورت ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺻرف ﮐﺷﺎورزی و ﺑﺎﻏداری ﻣﯽ ﺷود؛ در ﻧﺗﯾﺟه ﺑه ﻣﺳﺋﻠه بی‌آﺑﯽ و ﺧﺷﮏﺳﺎﻟﯽ داﻣن ﻣﯽزﻧد.

می‌توان گفت مسئله بی‌آبی و تغییرات اقلیمی در حال حاضر مهم‌ترین مسئله جهان است؛ چراکه تمامی ساکنان کره زمین و همه کشورها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. یکی از پیامدهای خشکسالی این است که بسیاری از نقاط کره زمین قابل سکونت نخواهد بود و این نیز پیامدها و مشکلات بسیاری را با خود به همراه خواهد داشت. برای مواجهه با این بحران نه تنها به سیاست‌های ملی و فراملی بلکه به توجه و دلسوزی تک‌تک انسان‌ها نیز نیاز است. حفاظت از محیط زیست دیگر وظیفه ما در برابر آیندگان نیست، بلکه کنشی ضروری برای حال حاضر است.دیدگاه‌ها (۱ دیدگاه)


  1. سلام رحیمی هستم از شهر قدس، بیست متری،سلحوشوران پلاک55 صاحب خونه من اصلأ به من قبض آبی نشون نمیده و پول آبی که مصرف می‌کنیم هم نمیگه که ببینیم چقدر میاد که پرداخت کنیم صدرصد غیر مجاز دارن استفاده میکنن.خداکنه کسی باشه پیگیری کنه


دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *